Portal Barometr Zawodów

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach, która dzieli je na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Jest to badanie jakościowe i powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach.

Największą zaletą Barometru jest jednak to, że pozwala uwzględnić kwalifikacje pracowników i rzeczywiste przygotowanie do wykonywania zawodu. Dysponując jedynie informacją o liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w danej profesji, nie możemy stwierdzić, czy są one rzeczywiście zdolne do podjęcia pracy, tj. czy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz potwierdzające je certyfikaty, czy dysponują odpowiednim doświadczeniem zawodowym i czy chcą podjąć zatrudnienie.

Barometr wszystkie te czynniki bierze pod uwagę, dzięki czemu przedstawia bliższą rzeczywistości relację podaży do popytu na lokalnym rynku pracy. Celem serwisu jest umożliwienie realizacji badania tj. formułowanie prognoz zapotrzebowania na zawody w poszczególnych powiatach we wszystkich województwach w Polsce. Serwis ma możliwość porównywania wyników badania w poszczególnych województwach i powiatach.

Portal prezentuje wyniki badania w formie zestawień powiatowych, map, tabel oraz publikacji (plakatów, raportów oraz wykresów).

Strona WWW