System Statystyki w Ochronie Zdrowia - SSOZ

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Głównym zadaniem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), który zastąpił dotychczasowy System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) jest wsparcie ministra właściwego ds. zdrowia oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w gromadzeniu i opracowywaniu danych statystycznych związanych z sektorem ochrony zdrowia w Polsce, które umożliwią analizę sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia.

SSOZ realizuje swoje zadanie przez udostępnianie sprawozdań w postaci elektronicznej oraz obsługę pełnej ścieżki od wypełnienia sprawozdania, przez przekazanie do odpowiednich jednostek nadzorujących, aż po akceptację lub zwrócenie raportu do korekty.

Jednym z głównych części systemu jest moduł odpowiadający za możliwość tworzenia formularzy (możliwe jest definiowanie zaawansowanych reguł walidacji) oraz moduły raportów, które generują zestawienia na na podstawie dynamicznie zdefiniowanych kryteriów.

System został zrealizowany w ramach projektu „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4).

Strona WWW